آموزش نقشه برداری به روش کلاسیک دیانت خواه

آموزش نقشه برداری به روش کلاسیک دیانت خواه


آموزش نقشه برداری شامل سه بخش با مثال های متنوع : بخش اول نقشه برداری و اهمیت آن برخی از شاخه های مهم نقشه برداری تعریف نقشه انواع مقیاس سطوح مقایسه سطح مبنای ارتفاعی (ژئوئید) ترازیابی (تعیین ارتفاع) ترازیابی مستقیم بین دو نقطه نمونه ای از قرائت های شاخص ها بخش دو ترازیابی شعاعی استفاده از روش خط دید در ترازیابی شعاعی نمونه ای از محاسبات مربوط به ترازیابی شعاعی مثالی از ترازیابی شعاعی ترازیابی فشارسنجی مثال حل شده در مورد ترازیابی فشارسنجی خطای مربوط به ترازیابی خطای کرویت و انکسار خطای انکسار خطای کلیماسیون بخش سوم ژیزمان پیمایش انواع پیمایش محاسبه ژیزمان امتدادهای مجهول با کمک ژیزمان معلوم تصحیح پیمایش این powerpoint رو از دست نده  …

Share

پاسخی بگذارید