جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی

جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی


اصول اولیه کار در آزمایشگاه میکروبیولوژی آشنایی با وسایل و ابزار کار آزمایشگاه میکروب شناسی  استریلیزاسیون در آزمایشگاه  استریلیزاسیون توسط دستگاه اتوکلاو  محیط های کشت باکتریایی  انواع تقسیم بندی محیط های کشت  آماده سازی و استریل کردن محیط های کشت میکروبی و…   …

Share

دیدگاهتان را بنویسید