جزوه باکتری شناسی اخنصاصی

جزوه باکتری شناسی اخنصاصی


طبقه بندی استافیلوکوکها ء فاکتورهای بیماریزایی عوارض بالینی ء درمان ء تشخیص  طبقه بندی انتروکوکها ءطبقه بندی باکتری های گرم منفی  تشخیص و درمان ء بیماریها و عوارض و… …

Share

دیدگاهتان را بنویسید