درسنامه عملی میکروب شناسی پزشکی

درسنامه عملی میکروب شناسی پزشکی


نکات ایمنی ء نکات انضباطی ء آشنایی با آزمایشگاه میکروب شناسی و استریلیزاسیون  روش مطالعه باکتریها ء اجزا یک میکروسکوپ  محیط های کشت ء کشت باکتریها  استافیلوکوکها ءمیکروکوک و آنتی بیوگرام  نایسریا و تره پونم  کورینه باکتریوم و فوزواسپریل و نسان  باسیلوس و کلستریدیوم و….. …

Share

دیدگاهتان را بنویسید