شیپ فایل های اقلیمی استان اردبیل

شیپ فایل های اقلیمی استان اردبیل


شیپ فایل های اقلیمی استان اردبیل قابل استفاده در نرم افزار GIS شامل: مرز استان ایستگاه بارنسنجی ایستگاه کلیماتولوژی تیپ های اقلیمی خطوط رطوبتی خطوط بارشی و خطوط دمایی  …

Share

دیدگاهتان را بنویسید