طرح درس پنجم ابتدایی [روزانه+سالانه] تمام دروس با فرمت …

طرح درس پنجم ابتدایی [روزانه+سالانه] تمام دروس با فرمت …


طرح درس پنجم ابتدایی [روزانه+سالانه] تمام دروس با فرمت …

این محصول قابل ویرایش با فرمت ورد می باشد.

دانلود طرح درس ششم ابتدایی [روزانه+سالانه] تمام دروس با فرمت …

قسمتی از متن طرح درس:

……………سال تحصیلیپایه: پنجم ابتدایینام درس: بنویسیمنام آموزشگاه:نام آموزگار:صفحه کتابعنوان مطالبی که در هفته باید تدریس شودجلسههفتهماهها———آشنایی با دانش آموزانجلسه اول 

هفته اولمهـــر مــــا ه———-توضیحاتی کلی درباره کتابجلسه دوم2درس اول -الهیجلسه اول 

هفته دوم2درس اول -الهیجلسه دوم8درس دوم –دوست صمیمی و داناجلسه اول 

هفته سوم8درس دوم –دوست صمیمی و داناجلسه دوم12درس سوم-کتاب های مرجعجلسه اول 

هفته چهارم12درس سوم-کتاب های مرجعجلسه دوم20درس چهارم-سرودی برای پاکیجلسه اول 

هفته اولآبــــا ن مـــــا ه20درس چهارم-سرودی برای پاکیجلسه دوم26درس پنجم-شجاعتجلسه اول 

هفته دوم26درس پنجم-شجاعتجلسه دوم32درس ششم-آزادجلسه اول 

هفته سوم32درس ششم-آزادجلسه دوم36درس هفتم-اینگونه باشیمجلسه اول 

هفته چهارم36درس هفتم- …

Share

پاسخی بگذارید