مبانی نظری قدرت مدیران به همراه پرسش نامه جامع وکامل و پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مبانی نظری قدرت مدیران به همراه پرسش نامه جامع وکامل و پیشینه تحقیق داخلی و خارجی


  مبانی نظری قدرت مدیران و رابطه ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمان مشخصات فایل : 1- مقاله قدرت مدیران  ”  71 صفحه word”  به همراه پرسش نامه و پیشینه تحقیق داخلی و خارجی 2- رابطه ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمان ” 21 صفحه word ” به همراه پرسش نامه و پیشینه تحقیق داخلی و خارجی 3-دو پرسش نامه کامل و جامع با نمودار  با منبع داخلی و خارجی فهرست مطالب             2-1- مقدمه. 12             2-2- قدرت… 12             2-1- اهميت قدرت… 12             2-2-2- تعاریف قدرت… 13             2-2-3 قدرت در سطوح مختلف سازمان. 15             2-2-4 منابع قدرت مديران رده مياني سازمان. 18             2-2-5  منابع قدرت مديران رده‌ي پايين سازمان. 18              2-2-3-2 قدرت در سطح افقي.. 20         …

Share

دیدگاهتان را بنویسید