مقدمه علم حقوق

مقدمه علم حقوق

بايسته هاي درسي مقدمه علم حقوق و حقوق اساسي ويژه دانشپذيران دوره هاي فراگير پيام نور مقطع كارشناسي  شامل: توضيح مفاهيم نكات كليدي آزمون هاي دوره هاي قبل گردآوري : رضا همت يار فهرست مقدمه علم حقوق: مقدمه علم حقوق گفتار نخست: تعريف حقوق و هدف قواعد حقوق گفتار دوم: مکاتب حقوقي گفتار سوم: اوصاف و تعریف قاعده حقوقی  گفتار چهارم: تقسيم ها و شاخه هاي علم حقوق گفتار پنجم: نظام های حقوقی گفتار ششم: منابع حقوق گفتار هفتم: عرف گفتار هشتم: رويه قضايي گفتار نهم: نسخ قانون گفتار دهم: مكاتب تفسيري گفتار يازدهم: احوال شخصيه گفتار دوازدهم: حق فردي و تعاريف وابسته به آن گفتار سيزدهم: منابع حق فردي اعمال و وقايع حقوقي گفتار چهاردهم: مبحث اقامه دعوي فهرست حقوق اساسي فصل اول: كليات فصل دوم: اصول و مبانی حقوق اساسی فصل سوم: قانون اساسی فصل چهارم: دولت فصل پنجم: ساختار و ترکیب دولت فصل ششم: رژیم های سیاسی فصل هفتم: اصل تفکیک قوا فصل هشتم: قوه مقننه فصل نهم: قوه مجریه فصل دهم: قوه قضائیه فصل یازدهم: حقوق بشر و آزادیهای عمومی فصل دوازدهم: انتخابات, منابع , سئوالات …

Share

پاسخی بگذارید