پاورپوینت ارزيابي خرابيهاي معابر آسفالتي -48 اسلاید


قسمتی از اسلایدها         تعريف ارزيابي —منظور از ارزيابي شناسايي انواع خرابيهاي قابل تشخيص با چشم در معبر و نيز تعيين شدت و وسعت آنهاست.   —اجزاء مختلف معبر: -روسازي (رويه آسفالتي) -نهر و جدول -پياده رو     ملزومات ارزيابي —آموزش و تبادل تجربيات بصورت تيمي —استفاده از ابزار براي اندازه گيري: ¡- ابزارهاي الكترونيكي ¡- ابزارهاي فيزيكي —ثبت و بايگاني اطلاعات برداشت شده: (تصاوير، فرمها و نرم افزارهاي واسط كاربر) —رعايت نكات ايمني حين برداشت — انواع عيوب رويه آسفالتي   —انواع ترك:   – ترك خستگي (پوست سوسماري)   – ترك بلوكي   – تركهاي طولي   – تركهاي عرضي   —وصله و چاله: —تغيير پروفيل سطحي:     انواع تركها ترك خستگي (پوست سوسماري) تركهاي ناشي از تاثير بار گذاري هستند و معمولا در محدوده عبور چرخها رخ مي دهند. شروع اين تركها از زير لايه است و در اثر تكرار بارگذاري به سطح رويه مي رسند. واحد اندازه گيري : متر مربع —شدت كم (L) : تركهاي طولي موازي و ظريف كه هنوز الگوي اتصال عر …

Share

پاسخی بگذارید