پاورپوینت ایمنی اکتسابیAdaptive immunity


    پاورپوینت ایمنی اکتسابیAdaptive immunity 21اسلایدهمراه باتصویر بیشتراسلاید به زبان انگلیسی میباشد Adaptive immunity     Immunity established to adapt to infection     Learnt by experience   Confers pathogen-specific immunity   Enhanced by second exposure   Has memory   Uses cellular and humoral components   Is poorly effective without innate immunity     B cell •دارای رسپتور ترشحی •شناسایی انواع آنتی ژن •شناسایی آنتی ژن محلول •شرکت در عرضه انتی ژن به لنفوسیت T …

Share

پاسخی بگذارید