پاورپوینت ساختارزمین

  پاورپوینت ساختارزمین 87اسلایدهمراه باتصویر مقدمه برای مقابله با هر پد ي ده ای با ي د ابتدا آن را تا حدودی شناخت، چرا که با شناخت مکان ي سم هر پديده بهتر م ی توان برای مقابله با آن تصم ي م گرفت و راههای صح ي ح مقاوم سازی را انتخاب نمود. در ا ي ن مبحث تمام مفاه ي م زلزله از پا ي ه های زم ي ن شناسی آن گرفته تا نحوه مسائل درگ ي ر با آن مورد بحث و بررسی قرار می گ ي رد. ساختار درونی زمين : پديد آمدن زلزله های اخير که حاصل جابجائی در پوسته زمين است، و انفجار مواد مذاب از يک آتشفشان فعال، تنها نمايشگر قسمتهای پايانی از يک پروسه طولانی است که ساختار کنونی کره زمين را بوجود آورده است پديده های زمين شناسی که در داخل زمين اتفاق می افتند تنها در سايه توجه به تاريخچه کره زمين و نحوه تغييرات آن در طول ساليان کهن قابل شناخت است در ابتدای پيدايش کره زمين ، بدليل بالا بودن دمای آن، تمام مواد تشکيل دهنده آن بصورت مذاب بودند که بدليل تفاوت در وزن و چگالی اين مواد، سه لايه اصلی درسطح زمين پديد آمده است : بنابراين تقسيم بندي زير بر اساس تفاوت خصوصيات شيميايي مواد تشک …

Share

پاسخی بگذارید