پاورپوینت كارگروهي و مهارتهاي رهبري گروه – 84اسلاید

پاورپوینت كارگروهي و مهارتهاي رهبري گروه – 84اسلاید


پاورپوینت كارگروهي و مهارتهاي رهبري گروه پاورپوینت كارگروهي و مهارتهاي رهبري گروه پاورپوینت كارگروهي و مهارتهاي رهبري گروه پاورپوینت كارگروهي و مهارتهاي رهبري گروه • حركت همگاني بسوي تيمسازي و كار گروهي با هدف ايجاد بهبود مستمر • •  ايجاد و تقويت دانش و مهارت لازم در كاركنان جهت حل مسائل • •  تغيير روش تصميم گيري در سازمان از روش خود محوري به روش كار گروهي • •  حل مسائل بصورت گروهي و تجربه نمودن آن در قالب كارگاههاي آموزشي • •  ايجاد ارتباط با همكاران ديگر جهت انتقال دستاوردها و تجربيات بدست آمده • •  آشنايي مختصر با ابزارهاي ساده آماري و تكنيكهاي حل مسائل • انجام کارها بصورت گروهی وجمعی از نیازهای اصلی محیط های کاری عصر کنونی است. این نیاز با توجه به پیدایش کارهای چند مهارتی و همچنین جایگزین شدن ساختارهای غیر سلسله مراتبی  به جای ساختارهای سنتی سازمانی ، روز به روز نیز افزایش  می یابد . در این دوره ، مبانی مشارکت بعنوان اساس کار جمعی ، بستر وشرایط کار گروهی و تیمی ، مشخصات …

Share

پاسخی بگذارید