پاورپوینت متفاوت پايش و ارزشيابی برنامه – 35 اسلاید


پاورپوینت  متفاوت پايش و ارزشيابی برنامه  – 35 اسلاید پاورپوینت  متفاوت پايش و ارزشيابی برنامه  – 35 اسلاید پاورپوینت  متفاوت پايش و ارزشيابی برنامه  – 35 اسلاید پاورپوینت  متفاوت پايش و ارزشيابی برنامه  – 35 اسلاید از اهداف مهم EPI واكسيناسيون گروه های در معرض خطر به منظور كاهش ابتلاء (Morbidity) و کاهش مرگ و میر (Mortality) بيماری های قابل پيشگيری با واكسن و نهايتا كنترل، حذف و ريشه كنی اين بيماری ها می باشد —يكی از شاخص های مهم رسيدن به اين اهداف، پوشش ايمن سازی يعنی نسبت افرادجمعيت هدف كه واكسن دريافت كرده اند می باشد، جمعيت هدف برای واكسن های  BCG، سه گانه، فلج اطفال، سرخک و هپاتیت B كودكان زير 5 سال و برای توكسوئيد كزاز (واكسن كزاز يا توام ) تمامی زنان درسنين باروری و مخصوصا زنان حامله می باشد —برای رسيدن به هدف پوشش ايمن سازی كه معمولا به درصد عنوان می شود و سالانه یا در برنامه های مختلف توسعه اقتصادی اجتماعی مشخص می گردد، پايش و ارزشيابی پوشش به طورمرتب و مداوم بايستی انجام گيرد. متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت&n …

Share

پاسخی بگذارید