جزوه دستگاه های آزمایشگاه و کنترل کیفی هماتولوژی

جزوه دستگاه های آزمایشگاه و کنترل کیفی هماتولوژی دستگاه های پیشرفته آزمایشگاه میکروسکوپ طیف سنج(اسپكتروفتومتر ) منبع کووت و… آموزش تمام وسایل موجود در آزمایشگا

Read More

Share

جزوه تخصصی فیزیوپاتولوژی ویژّه دانشجویان علوم آز و هوشبری

جزوه تخصصی فیزیوپاتولوژی ویژّه دانشجویان علوم آز و هوشبری جزوه تخصصی علوم آز و هوشبری Hemostasis Hemo/Stasis مثلث هموستاز سیستم عروقی ورگ های خونی پلاکتها

Read More

Share

جزوه داخلی و جراحی ویژه دانشجویان علوم آزمایشگاهی

جزوه داخلی و جراحی ویژه دانشجویان علوم آزمایشگاهی جزوه کامل داخلی و جراحی ویژه طراحی شده برای دانشجویان علوم آز بیماریهای شایع سیستم خون ساز

Read More

Share

جزوه های فوق العاده آموزشی برای دانشجویان علوم آزمایشگاهی

جزوه های فوق العاده آموزشی برای دانشجویان علوم آزمایشگاهی جزوه ی آموزشی فوق العاده برای دانشجویان علوم آزمایشگاه اصول فنی  نگهداری تجهیزات آزمایشگاه رفع نیاز

Read More

Share

جزوه فوق العاده آموزشی برای دانشجویان علوم آزمایشگاهی

جزوه فوق العاده آموزشی برای دانشجویان علوم آزمایشگاهی کامل و صریح مواجهه با HIV/HBV/HCV و توصیه های لازم باری پروفیلاکسی بعد از تماس پاورپوینت کامل

Read More

Share

جزوه دانشجویان علوم آزمایشگاهی کنترل کیفیت و …

جزوه دانشجویان علوم آزمایشگاهی کنترل کیفیت و … جزوه واژه های کنترل کیفیت برای علوم آزمایشگاهی تضمین کیفیت  کنترل کیفیت شاخصه های اندازه گیری کاربرد

Read More

Share

ارگونومی در محیط کار و… ویژه پرستاران علوم آزمایشگاهی تمام افراد پشت میز نشین

ارگونومی در محیط کار و… ویژه پرستاران علوم آزمایشگاهی تمام افراد پشت میز نشین   ویژگی های کار در آزمایشگاه ها ریسک فاکتورهای ارگونومیک در

Read More

Share

جزوه فوق العاده آموزشی نمونه گیری وتفسیر آزمایشات و…

جزوه فوق العاده آموزشی نمونه گیری وتفسیر آزمایشات و… نمونه گیری وتفسیرآزمایشات هماتولوژی ¢ نمونه گیری استاندارد ¢ مخلوط کردن کامل خون با ضدانعقاد ¢

Read More

Share
1 2 3 371