پکیج راه اندازی واحد منابع انسانی-دستورالعمل جذب و استخدام

پکیج راه اندازی واحد منابع انسانی-دستورالعمل جذب و استخدام پکیج راه اندازی واحد منابع انسانی به منظور راه اندازی سریع این واحد شامل: ماموریت واحد

Read More

Share

پکیج راه اندازی واحد منابع انسانی -دستورالعمل مرخصی و ماموریت

پکیج راه اندازی واحد منابع انسانی -دستورالعمل مرخصی و ماموریت پکیج راه اندازی واحد منابع انسانی به منظور راه اندازی سریع این واحد شامل: ماموریت

Read More

Share

پکیج راه اندازی واحد منابع انسانی -ماموریت واحد منابع انسانی

پکیج راه اندازی واحد منابع انسانی -ماموریت واحد منابع انسانی پکیج راه اندازی واحد منابع انسانی به منظور راه اندازی سریع این واحد شامل: ماموریت

Read More

Share

فرمول تولید ضد عفونی کننده ی گوشت

فرمول تولید ضد عفونی کننده ی گوشت سطوح آلوده شونده در فراورده های گوشتی بسیار وسیع است. سطح خارجی گوشت به دلیل باکتریهای موجود در

Read More

Share

فرمول تولید ضد عفونی پستان گاو جهت جلوگیری از بیماری ماستیت

فرمول تولید ضد عفونی پستان گاو جهت جلوگیری از بیماری ماستیت ورم پستان شایع‌ترین بیماری عفونی در گاو شیری است. فرم مزمن  و تحت بالینی

Read More

Share
1 2 3 176