کتاب اطلس معایب قطعات ریختگی

کتاب اطلس معایب قطعات ریختگی روش ریخته گری در تولید مصنوعات فلزی از جهات فنی و مهندسی حائز اهمیت بیشتری می باشد. این روش تولید

Read More

Share