40-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه پامچال(انگشت گذاری شده)

40-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه پامچال(انگشت گذاری شده) نت پیانو و آموزش تصویری قطعه پامچال(انگشت گذاری شده) تنظیم کننده : جواد قادری  سطح :

Read More

Share

41-نت پیانو و آموزش تصویری خواب طلا(انگشت گذاری شده)

41-نت پیانو و آموزش تصویری خواب طلا(انگشت گذاری شده) نت پیانو و آموزش تصویری خواب طلا(انگشت گذاری شده) تنظیم کننده : جواد قادری  سطح :

Read More

Share

39-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه من و بارون(انگشت گذاری شده)

39-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه من و بارون(انگشت گذاری شده) نت پیانو و آموزش تصویری قطعه من و بارون(انگشت گذاری شده) تنظیم کننده :

Read More

Share

36-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه همه اون روز(انگشت گذاری شده)

36-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه همه اون روز(انگشت گذاری شده) نت پیانو و آموزش تصویری قطعه همه اون روز(انگشت گذاری شده) تنظیم کننده :

Read More

Share

37-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه خوشبختیت(انگشت گذاری شده)

37-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه خوشبختیت(انگشت گذاری شده) نت پیانو و آموزش تصویری قطعه خوشبختیت(انگشت گذاری شده) تنظیم کننده : جواد قادری  سطح :

Read More

Share

38-نت پیانو و آموزش تصویری 5 قطعه برتر پاپ(6)(انگشت گذاری شده)

38-نت پیانو و آموزش تصویری 5 قطعه برتر پاپ(6)(انگشت گذاری شده) نت پیانو و آموزش تصویری 5 قطعه برتر پاپ(6)(انگشت گذاری شده) 1- همیشگی 2-

Read More

Share

34-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه تجربه(انگشت گذاری شده)

34-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه تجربه(انگشت گذاری شده) نت پیانو و آموزش تصویری قطعه تجربه(انگشت گذاری شده) تنظیم کننده : جواد قادری  سطح :

Read More

Share

35-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه سادس(انگشت گذاری شده)

35-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه سادس(انگشت گذاری شده) نت پیانو و آموزش تصویری قطعه سادس(انگشت گذاری شده) تنظیم کننده : جواد قادری  سطح :

Read More

Share

32-نت پیانو و آموزش تصویری 5 قطعه برتر پاپ(5)(انگشت گذاری شده)

32-نت پیانو و آموزش تصویری 5 قطعه برتر پاپ(5)(انگشت گذاری شده) نت پیانو و آموزش تصویری 5 قطعه برتر پاپ(5)(انگشت گذاری شده) 1- قاب عکس

Read More

Share

33-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه همیشگی(انگشت گذاری شده)

33-نت پیانو و آموزش تصویری قطعه همیشگی(انگشت گذاری شده) نت پیانو و آموزش تصویری قطعه همیشگی(انگشت گذاری شده) تنظیم کننده : جواد قادری  سطح :

Read More

Share
1 2 3 10