سیستم های خطی در مهندسی شیمی با حل مثال

سیستم های خطی در مهندسی شیمی با حل مثال مدل سازی فرآیند های شیمیایی معمولا توسط سیستم های خطی انجام می شود. در این گزارش

Read More

Share

محاسبه ی حجم یک مخلوط گازی با استفاده از معادله واندروالس در متلب

محاسبه ی حجم یک مخلوط گازی با استفاده از معادله واندروالس در متلب در این گزارش آموزشی ابتدا معادله حالت Vandr Waals معرفی شده است. در

Read More

Share